متن و ترجمه و دانلود آهنگ What Do I Know از Ed sheeran

متن و ترجمه و دانلود آهنگ What Do I Know از Ed sheeran


دانلود آهنگ What Do I Know

Ain’t got a soapbox I can stand upon
حرف رک و مستقیمی برای گفتن ندارم که بهش تکیه کنم

But God gave me a stage, a guitar and a song
اما خدا برای من یک طبقه رو مشخص کرد ، یک گیتار و یک ترانه

My daddy told me,
پدرم به من گفت

Politics, religions or other people’s quarrel
درباره سیاست، مذهب، یا درگیری های دیگر مردم

I’ll paint the picture, let me set the scene
من طرحی رو نقاشی می کنم بگذار صحنه رو طراحی کنم

I know when I have children they will know what it means
می دونم وقتی بچه داشته باشم، اونها خواهند دانست که این چه معنی میتونه داشته باشه

And I pass on these things my family’s given to me
و من از این چیز هایی که خانواده ام به من داده اند می گذرم

Just love, and understanding positivity
فقط عشق، و درک مثبت بودن

We could change this whole world with a piano
ما میتونیم تمام جهان هستی رو با یک پیانو تغییر بدیم

Add a bass, some guitar, grab a beat and away we go
و یک بیس موسیقی، تعدادی گیتار، یک نوع از ضرب موزیک رو بگیریم و دورتر ادامه دهیم

I’m just a boy with a one-man show
من فقط یک پسر با یک نمایش یک نفره

No university, no degree, but lord knows
هیچ دانشگاه،درجه ای نیست اما شاه می داند

Everybody’s talking ’bout exponential growth
هرکسی در موردرشد نمایی صحبت می کند

And the stock market crashing and their portfolios
و بورس سهام همراه با سهام دارانش در حال افت ارزش اند

While I’ll be sitting here with a song that I wrote
درحالی که من اینجا می نشینم همراه با ترانه ای که خودم نوشته ام

Sing, love could change the world in a moment
بخوان، عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد

But what do I know?
اما من چی میدونم؟

Love can change the world in a moment
عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد

But what do I know?
اما من چی میدونم؟

Love can change the world in a moment
عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد

The revolution’s coming, it’s a minute away
انقلابی در راه است ، یک دقیقه مانده به پیدایشش

I saw people marching in the streets today
من امروز مردمی رو که در خیابان ها جمع شده بودند رو دیدم

You know we are made up of love and hate
می دونی ما از عشق و نفرت پدید آمده ایم

But both of them are balanced on a razor blade
اما هر دوی آن ها در حال تعادل روی یک تیغه ی تیز هستند

I’ll paint the picture, let me set the scene
من طرحی رو نقاشی می کنم بگذار صحنه رو طراحی کنم

I know, I’m all for people following their dreams
میدونم، من تماما برای مردمانی ام که رویاهایشان رو دنبال می کنند

Just re-remember life is more than fittin’ in your jeans
فقط به یاد داشته باش که زندگی چیزی فراتر از پوشیدن لباس و اندازه بودن آن است

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Xanny از Billie Eilish

It’s love and understanding positivity
بلکه عشق و درک مبت بودن است

We could change this whole world with a piano
ما میتونیم تمام جهان هستی رو با یک پیانو تغییر بدیم

Add a bass, some guitar, grab a beat and away we go
و یک بیس موسیقی، تعدادی گیتار، یک نوع از ضرب موزیک رو بگیریم و دورتر ادامه دهیم

I’m just a boy with a one-man show
من فقط یک پسر با یک نمایش یک نفره

No university, no degree, but lord knows
هیچ دانشگاه،درجه ای نیست اما شاه می داند

Everybody’s talking ’bout exponential growth
هرکسی در موردرشد نمایی صحبت می کند

And the stock market crashing and their portfolios
و بورس سهام همراه با سهام دارانش در حال افت ارزش اند

While I’ll be sitting here with a song I wrote
درحالی که من اینجا می نشینم همراه با ترانه ای که خودم نوشته ام

Sing, love could change the world in a moment
بخوان، عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد

But what do I know?
اما من چی میدونم؟

Love can change the world in a moment
عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد

But what do I know?
اما من چی میدونم؟

Love can change the world in a moment
عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد

I’ll paint the picture, let me set the scene
من طرحی رو نقاشی می کنم بگذار صحنه رو طراحی کنم

You know, the future’s in the hands of you and me
میدونی، آینده در دستان من و توست

So let’s all get together, we can all be free
پس بگذار که به هم برسند، ما تماما می تونیم آزاد باشیم

Spread love and understanding, positivity
عشق و درک رو بگسترانیم ، به شیوه مثبت

We could change this whole world with a piano
ما میتونیم تمام جهان هستی رو با یک پیانو تغییر بدیم

Add a bass, some guitar, grab a beat and away we go
و یک بیس موسیقی، تعدادی گیتار، یک نوع از ضرب موزیک رو بگیریم و دورتر ادامه دهیم

I’m just a boy with a one-man show
من فقط یک پسر با یک نمایش یک نفره

No university, no degree, but lord knows
هیچ دانشگاه،درجه ای نیست اما شاه می داند

Everybody’s talking ’bout exponential growth
هرکسی در موردرشد نمایی صحبت می کند

And the stock market crashing and their portfolios
و بورس سهام همراه با سهام دارانش در حال افت ارزش اند

While I’ll be sitting here with a song I wrote
درحالی که من اینجا می نشینم همراه با ترانه ای که خودم نوشته ام

Sing, love could change the world in a moment
بخوان، عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد

But what do I know?
اما من چی میدونم؟

Love can change the world in a moment
عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد

But what do I know?
اما من چی میدونم؟

Love can change the world in a moment
عشق می تواند دنیا رو در یک لحظه تغییر دهد


متن و ترجمه و دانلود آهنگ What Do I Know از Ed sheeran – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه