متن و ترجمه و دانلود آهنگ The Twelfth of Never از Barry manilow

متن و ترجمه و دانلود آهنگ The Twelfth of Never از Barry manilow


دانلود آهنگ The Twelfth of Never

You ask me how much I need you, must I explain?
ازم ميپرسي كه چقدر بهت محتاجم؟مجبورم كه توضيح بدم؟

I need you, oh my darling, like roses need rain
من بهت محتاجم عشقم مثل گل كه محتاجه به بارون

You ask how long I’ll love you,
ازم ميپرسي چقدر عاشقت خواهم بود

I’ll tell you true Until the Twelfth of Never,
راستش رو بهت ميگم تا دوازدهم “هرگز

I’ll still be loving you
من هم چنان عاشقت خواهم بود

Hold me close, never let me go
نزديكم بمون…هيچوقت نذار كه برم

Hold me close, melt my heart like April snow
نزديكم باش و قلبم رو مثل برف بهاري(كه شل و زود آب ميشه) ذوب كن

I’ll love you ’til the bluebells forget to bloom
تا وقتي كه گلهاي آبي شكوفه هاي عشق رو فراموش كنن عاشقت خواهم موند

I’ll love you ’til the clover has lost its perfume
تا وقتي كه گل شبدر عطر خودش رو از دست بده عاشقت خواهم موند

I’ll love you ’til the poets run out of rhyme
تا وقتي كه شاعر قصيده و وزن و آهنگ شعرش رو كنار بگذاره عاشقت خواهم بود

Until the Twelfth of Never and that’s a long, long time
تا دوازدهم “هرگز” و اين يعني خيلي زياد

Hold me close, melt my heart like April snow
نزديكم باش و قلبم رو مثل برف بهاري(كه شل و زود آب ميشه) ذوب كن

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Nevertheless از Barry manilow

I’ll love you ’til the bluebells forget to bloom
تا وقتي كه گلهاي آبي شكوفه هاي عشق رو فراموش كنن عاشقت خواهم موند

I’ll love you ’til the clover has lost its perfume
تا وقتي كه گل شبدر عطر خودش رو از دست بده عاشقت خواهم موند

I’ll love you ’til the poets run out of rhyme
تا وقتي كه شاعر قصيده و وزن و آهنگ شعرش رو كنار بگذاره عاشقت خواهم بود

Hold me close, melt my heart like April snow
نزديكم بمون…هيچوقت نذار كه برم

I’ll love you ’til the bluebells forget to bloom
تا وقتي كه گلهاي آبي شكوفه هاي عشق رو فراموش كنن عاشقت خواهم موند

I’ll love you ’til the clover has lost its perfume
تا وقتي كه گل شبدر عطر خودش رو از دست بده عاشقت خواهم موند

I’ll love you ’til the poets run out of rhyme
تا وقتي كه شاعر قصيده و وزن و آهنگ شعرش رو كنار بگذاره عاشقت خواهم بود

Until the Twelfth of Never and that’s a long, long time
تا دوازدهم “هرگز” و اين يعني خيلي زياد

Until the Twelfth of Never and that’s a long, long time
تا دوازدهم “هرگز” و اين يعني خيلي زياد


متن و ترجمه و دانلود آهنگ The Twelfth of Never از Barry manilow – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه