متن و ترجمه و دانلود آهنگ Supermarket Flowers از Ed sheeran

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Supermarket Flowers از Ed sheeran


دانلود آهنگ Supermarket Flowers

I took the supermarket flowers from the windowsill
من گل های سوپرمارکت را از طاقچه پنجره گرفتم

I threw the day old tea from the cup
من آن روز چای مانده رو از فنجان به بیرون ریختم

Packed up the photo album Matthew had made
عکس های آلبوم رو که متئو درست کرده بود بسته بندی کردم

Memories of a life that’s been loved
خاطرات زندگی که دوست داشتنی بود

Took the get well soon cards and stuffed animals
کارت های زود خوب شو رو و حیوانات چاق رو برداشتم

Poured the old ginger beer down the sink
نوشیدنی قدیمی زنجبیل رو توی وان ظرف شویی ریختم

Dad always told me
پدر همیشه به من می گفت

“don’t you cry when you’re down”
وقتی پایین هستی گریه نکن

But mum, there’s a tear every time that I blink
اما مامان، هر باری که چشمک می زنم، اشکی وجود داره (اسک می ریزه)

Oh, I’m in pieces, it’s tearing me up, but I know
اوه، من تیکه تیکه شدم، اون مرا پاره می کند ، اما می دانم

A heart that’s broke is a heart that’s been loved
قلبی که شکسته، قلبی است که دوست داشته می شده

So I’ll sing Hallelujah
پس من هال لوجاه رو می خونم

You were an angel in the shape of my mum
تو فرشته ای در شکل مادر من بودی

When I fell down you’d be there holding me up
وقتی که افتادم، تو آنجا بودی و من رو بلند کردی

Spread your wings as you go
بال هات رو باز کردی انگار می خواهی بروی

When God takes you back he’ll say,Hallelujah
You’re home
وقتی خدا تو را برگرداند خواهد گفت، خدا را سپاس که تو خانه هستی

I fluffed the pillows, made the beds, stacked the chairs up
من بالش ها را (نرم کردم) آماده کردم رختخواب را درست کردم، میز هارو مرتب قرار دادم

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Brave Man از will young

Folded your nightgowns neatly in a case
لباس خواب هات رو مرتب تا کردم

John says he’d drive then put his hand on my cheek
جان می گه که رانندگی می کرد و دستش رو روی گونه من گذاشت

And wiped a tear from the side of my face
و اشکی رو از یک طرف صورت من پاک کرد

I hope that I see the world as you did ’cause I know
من امید دارم دنیا رو از دید تو ببینم چون می دانم

A life with love is a life that’s been lived
یک زندگی با عشق همان زندگی است که باید زندگی کرد

So I’ll sing Hallelujah
پس من هال لوجاه رو می خونم

You were an angel in the shape of my mum
تو فرشته ای در شکل مادر من بودی

When I fell down you’d be there holding me up
وقتی که افتادم، تو آنجا بودی و من رو بلند کردی

Spread your wings as you go
بال هات رو باز کردی انگار می خواهی بروی

When God takes you back he’ll say,
وقتی خدا تو را برگرداند خواهد گفت

Hallelujah you are home
خداراشکر که خانه ای

Hallelujah
سپاس خدا را

You were an angel in the shape of my mum
تو فرشته ای در شکل مادرم بودی

You got to see the person I have become
تو باید ببینی که به چه شخصی تبدیل شده ام

Spread your wings and I know
بال هات را باز کردی و من می دانم

That when God took you back he said Hallelujah
You’re home
وقتی خدا تو را برگرداند او گفت خدا را سپاس که تو خانه ای


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Supermarket Flowers از Ed sheeran – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه