متن و ترجمه و دانلود آهنگ still loving you از گروه scorpions

متن و ترجمه و دانلود آهنگ still loving you از گروه scorpions


دانلود آهنگ still loving you

Time, it needs time
زمان، به زمان نیاز داره

To win back your love again
تا اینکه عشقت رو دوباره برگردونی

I will be there, I will be there
من آنجا خواهم بود، من آنجا خواهم بود

Love, only love
عشق، تنها عشق

Can bring back your love someday
مي شه يک روز عشقت رو برگردوند؟

I will be there, I will be there
من آنجا خواهم بود، من آنجا خواهم بود

I’ll fight, babe, I’ll fight
من خواهم جنگيد عزيزم من خواهم جنگيد

To win back your love again
تا اینکه عشقت رو دوباره برگردونی

I will be there, I will be there
من آنجا خواهم بود، من آنجا خواهم بود

 

Love, only love
عشق ، تنها عشق

Can break down the wall someday
مي شه يک روز ديوار ها رو شكست

I will be there, I will be there
من آنجا خواهم بود، من آنجا خواهم بود

 

If we’d go again
اگر دوباره بريم

All the way from the start
همه اين روز ها رو تا روز نخستمون

I would try to change
من براي تغيير تلاش مي كنم

The things that killed our love
چيزايي كه عشقمون رو كشت

Your pride has built a wall, so strong
غرور تو يه ديوار محكم ساخت

That I can’t get through
كه من نتونسم از آن رد شوم

Is there really no chance
واقعا هيچ شانسي نيست؟

To start once again
كه يک بار ديگه شروع كنيم

I’m loving you
من عاشقتم

Try, baby try
تلاش کن، تلاش کن عزیزم

To trust in my love again
كه يک بار ديگه به عشقم اعتماد كني

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ i hold you از CLANN

I will be there, I will be there
من آنجا خواهم بود، من آنجا خواهم بود

 

Love, our love
عشق…عشق ما

Just shouldn’t be thrown away
نبايد دور انداخته شود

I will be there, I will be there
من آنجا خواهم بود، من آنجا خواهم بود

 

If we’d go again
اگه دوباره بريم

All the way from the start
همه اين روز ها رو تا روز نخستمان

I would try to change
تلاش مي كنم براي عوض شدن

The things that killed our love
چيزهايي كه عشقمون رو كشت

Your pride has built a wall, so strong
غرور تو يه ديوار محكم ساخت

That I can’t get through
كه من نتونسم ازش رد شم

Is there really no chance
واقعا هيچ شانسي نيست؟

To start once again
كه يه بار ديگه شروع كنيم

If we’d go again
اگه دوباره بريم

All the way from the start
همه اين روز ها رو تا روز نخستمون

I would try to change
تلاش ميكنم براي عوض شدن

The things that killed our love
چيزهايي كه عشقمون رو كشت

Yes, I’ve hurt your pride, and I know
آره من به غرور تو ضربه زدم و مي دانم

What you’ve been through
که تو چه شرايطي بودي

You should give me a chance
تو بايد به من يه شانس بدي

This can’t be the end
اين نمي تونه آخرش باشه

I’m still loving you
من هنوز عاشقت هستم

I’m still loving you, I need your love
من هنوز عاشقتم، به عشق تو نیاز دارم

I’m still loving you
من هنوز عاشقت هستم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ still loving you از گروه scorpions – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

2 Comments

  1. مهسا 2018/12/06 در 06:31 - پاسخ دادن

    فوق العاده بود ممنون از آهنگ و انتخاب های زیباتون

ثبت ديدگاه