متن و ترجمه و دانلود آهنگ Save Myself از Ed sheeran

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Save Myself از Ed sheeran


دانلود آهنگ Save Myself

I gave all my oxygen to people that could breathe
من تمام ذخیره اکسیژنم رو به مردمی دادم که بتونند نفس بکشند

I gave away my money and now we don’t even speak
من تمام پولم رو دادم و حالا ما حتی صحبت هم نمی کنیم

I drove miles and miles, but would you do the same for me?
من مایل ها و مایل ها رانندگی کردم، اما آیا تو کار مشابه رو برای من می کنی؟

Oh, honestly?
اوه، واقعا؟

Offered off my shoulder just for you to cry upon
شانه هایم رو فقط برای توپیشکش کردم ک بتوانی رویشان کریه کنی

Gave you constant shelter and a bed to keep you warm
بهت یک سرپناه محکم و ایمن و رخت خواب دادم که گرمت نگه دارد

They gave me the heartache and in return I gave a song
آنها قلب مرا شکستند و در عوض من به آنها یک ترانه هدیه دادم

It goes on and on
او ادامه دارد و دارد

Life can get you down so I just numb the way it feels
زندگی می تواند باعث سقوطت شود، پس من فقط نسبت به حالتی که احساس می شود بی تفاوت و سردم

I drown it with a drink and out-of-date prescription pills
من تمام آنها رو با یک نوشیدنی و چند قرص تجویزی تاریخ گذشته غرق می کنم

And all the ones that love me they just left me on the shelf
و تمام آنهایی که عاشق من بودند تماما آنها مرا در قفس حبس کردند

No farewell
بدون خداحافظی

So before I save someone else, I’ve got to save myself
پس قبل از اینکه کس دیگری رو داشته باشم، باید خودم رو محافظت کنم

I gave you all my energy and I took away your pain
من تمام انرژی ام رو صرف تو کردم و من تمام درد های تورا رفع کردم

‘Cause human beings are destined to radiate or drain
چون سرنوشت بشر به این گونه بوده که یا مرتعش باشد یا برود

What line do we stand upon, ’cause from here it looks the same
رو چه خط و مشی رو ما باید بایستیم؟ چون از اینجا آن ها یکسان به نظر می رسند

And only scars remain
و فقط زخم ها باقی می مانند

Life can get you down so I just numb the way it feels
زندگی می تونه تو را پایین بکشه، پس من فقط نسبت به چیزی که احساس می شود احساس بی تفاوتی می کنم

I drown it with a drink and out-of-date prescription pills
من تمام آنها رو با یک نوشیدنی و چند قرص تجویزی تاریخ گذشته غرق می کنم

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ The Twelfth of Never از Barry manilow

And all the ones that love me they just left me on the shelf
و تمام آنهایی که عاشق من بودند تماما آنها مرا در قفس حبس کردند

No farewell
بدون خداحافظی

So before I save someone else, I’ve got to save myself
پس قبل از اینکه کس دیگری رو داشته باشم، باید خودم رو محافظت کنم

But if don’t
اما اگر مراقبت نکنم

Then I’ll go back
اونوقت به عقب بر می گردم

To where I’m rescuing a stranger
به جایی که یک غریبه رو نجات بدم

Just because they needed saving just like that
فقط به خاطر اینکه آنها نگهداری به این شیوه رو نیاز داشتند

Oh, I’m here again
اوه ، من دوباره اینجام

Between the devil and the danger
بین دیو و خطر

But I guess it’s just my nature
اما حدس می زنم که این فقط طبیعت من است

My dad was wrong
پدرم اشتباه می گفت

‘Cause I’m not like my mum
چون من مثل مادرم نیستم

‘Cause she’d just smile and I’m complaining in a song
چون او فقط لبخند می زند و من در یک ترانه شکایتم رو مطرح می کنم

But it helps
اما این کمک می کنه

So before I save someone else
پس قبل ازاینکه کس دیگه ای رو حفظ کنم

I’ve got to save myself
باید خودم رو حفظ کنم

Life can get you down so I just numb the way it feels
زندگی می تونه تو را پایین بکشه، پس من فقط نسبت به چیزی که احساس می شود احساس بی تفاوتی می کنم

I drown it with a drink and out-of-date prescription pills
من تمام آنها رو با یک نوشیدنی و چند قرص تجویزی تاریخ گذشته غرق می کنم

And all the ones that love me they just left me on the shelf
و تمام آنهایی که عاشق من بودند تماما آنها مرا در قفس حبس کردند

No farewell
بدون خداحافظی

So before I save someone else, I’ve got to save myself
پس قبل از اینکه کس دیگری رو داشته باشم، باید خودم رو محافظت کنم

And before I blame someone else, I’ve got to save myself
و قبل از اینکه کسی رو سرزنش کنم، باید خودم رو حفظ کنم

And before I love someone else, I’ve got to love myself
و قبل از اینکه کسی رو دوست داشته باشم، باید خودم رو دوست داشته باشم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Save Myself از Ed sheeran – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه