متن و ترجمه و دانلود آهنگ Nancy Mulligan از Ed sheeran

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Nancy Mulligan از Ed sheeran


دانلود آهنگ Nancy Mulligan

I was twenty-four years old
من 24 ساله بودم

When I met the woman I would call my own
وقتی که زنی رو دیدم که مال خودم خطابش می کردم

Twenty-two grand kids now growing old
حالا بیست و دو نوه هستند

In that house that your brother bought ya
در خانه ای که برادر تو خریده بود

On the summer day when I proposed
در یک روز تابستانی وقتی که خواستگاری کردم

I made that wedding ring from dentist gold
من آن حلقه ازدواج را از طلای دندانپزشکی درست کردم

And I asked her father, but her daddy said,
و من از پدرش خواستم، اما او گفت

no, you can’t marry my daughter
نه تو نمی تونی با دختر ازدواج کنی

She and I went on the run
او و من ادامه بدهیم

Don’t care about religion
به مذهب اهمیت ندهیم

I’m gonna marry the woman I love
من قراره با زنی که دوستش دارم ازدواج کنم

Down by the Wexford border
در امتداد مرز وکس فورد

She was Nancy Mulligan
او نانسی مولیگان بود

And I was William Sheeran
و من ویلیام شیران

She took my name and then we were one
او اسم مرا گرفت و بعد یکی شدیم

Down by the Wexford border
در امتداد مرز وکس فورد

Well, I met her at Guy’s in the second World War
خوب، من او را در بین جمعیت در جنگ جهانی دوم ملاقات کرده بودم

And she was working on a soldier’s ward
و او در محوطه در حال مداوای یک سرباز بود

Never had I seen such beauty before
هرگز چنین زیبایی رو قبلا ندیده بودم

The moment that I saw her
لحظه ای که دیدمش

Nancy was my yellow rose
نانسی گل رز زرد من بود

And we got married wearing borrowed clothes
و ما در حالی که لباس های قرضی گرفته بودیم ازواج کردیم

We got eight children, now growing old
ما هشت کودک داشتیم که حالا بزرگ شده اند

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ hello (هلو-سلام) از Adele (ادل)

Five sons and three daughters
پنج پسر و سه دختر

She and I went on the run
او و من ادامه دادیم

I’m gonna marry the woman I love
من قراره با زنی که دوستش دارم ازدواج کنم

Down by the Wexford border
در امتداد مرز وکس فورد

She was Nancy Mulligan
او نانسی مولیگان بود

And I was William Sheeran
و من ویلیام شیران

She took my name and then we were one
او اسم مرا گرفت و بعد یکی شدیم

Down by the Wexford border
در امتداد مرز وکس فورد

From her snow white streak in her jet black hair
از رگه های سفید برفی گونش که لا به لای افشانه ی موهایش نمایان بود

Over sixty years I’ve been loving her
بیشتر از شصت سال است که عاشقش هستم

Now we’re sat by the fire in our old armchairs
حالا ما در کنار آتش روی صندلی های چرخدارمان نشستیم

You know Nancy, I adore ya
می دونی نانسی من تورا ستایش می کنم

From a farm boy born near Belfast town
از یک پسر روستایی که نزدیک شهرستان بلفست به دنیا آمده

I never worried about the king and crown
هرگز نگران شاه و تاج نبودم

‘Cause I found my heart upon the southern ground
چون که قلبم رو در امتداد عراضی جنوب یافتم

There’s no difference, I assure ya
فرقی نداره، بهت اطمینان می دم

She and I went on the run
او و من ادامه دادیم

I’m gonna marry the woman I love
من قراره با زنی که دوستش دارم ازدواج کنم

Down by the Wexford border
در امتداد مرز وکس فورد

She was Nancy Mulligan
او نانسی مولیگان بود

And I was William Sheeran
و من ویلیام شیران

She took my name and then we were one
او اسم مرا گرفت و بعد یکی شدیم

Down by the Wexford border
در امتداد مرز وکس فورد


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Nancy Mulligan از Ed sheeran – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه