متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Is Here to Stay از Barry manilow

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Is Here to Stay از Barry manilow


دانلود آهنگ Love Is Here to Stay

In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble
در لحظه شاید راکی بیفته و جبل الطارق بریزه
(منظور اینکه ممکنه هر اتفاقی بیفته)

They’re only made of clay
اون ها از خاک رس درست شده اند
(منظور اینکه اون ها موندگار  نیستند)

But
ولی

It’s very clear, our love is here to stay
اون خیلی مشخصه ، عشق ما اينجا پا برجاس

Not for a year but ever and a day
نه براي يك سال بلكه براي امروز و هر روز

The radio and the telephone and the movies that we know
راديو و تلفن و فيلم هايي كه ديديم

May just be passing fancies and in time may go
شاید فقط فانتری بوده (توهم بوده) و به مرور زمان از بين بره

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ i hold you از CLANN

But oh, my dear, our love is here to stay
ولي عزيزم عشق ما پا برجاس

Together we’re going a long, long way
ما کنار هم يک راه دراز رو پيش رو داريم

In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble
در لحظه شاید راکی بیفته و جبل الطارق بریزه

They’re only made of clay
اون ها از خاک رس درست شده اند

But our love is here to stay
ولي عشق ما پا بر جاس

In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble
در لحظه شاید راکی بیفته و جبل الطارق بریزه

They’re only made of clay
اون ها از خاک رس درست شده اند

But our love is here
عشق ما اينجا

Our love is here to stay
عشق ما اينجا پا برجاست


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Love Is Here to Stay از Barry manilow – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه