متن و ترجمه و دانلود آهنگ like a river از will young

متن و ترجمه و دانلود آهنگ like a river از will young


دانلود آهنگ like a river از will young

In my wildest dreams, I wouldn’t feel all these things*
*توی دیوانه وار ترین رویاهام هم،من تمام اینها رو حس نکرده بودم

But the weight on my shoulders, is too much to bare
اما باری که روی شونه هامه،بیش تر از حد تحمله

So I walked to the river, and I’ll carry it there
پس قدم به درون رودخونه گذاشتیم،و اونجا این بارو حمل می کردم

You have controlled me, my joy in your hands
تو منو کنترل می کردی،احساس شادی من تو دست های تو بود

You’re the ghost in my footprints, a snake in the sand
تو روح رد پاهای منی،ماری در سنگ ها

But life is much bigger and its taking me
اما زندگی خیلی بزرگتره و منو میبره

Its taking me home
منو به خونه میبره

Just like a river goes to the sea
مثل رودخونه ای که به دریا میریزه

Just like a river passing through me
مثل رودخونه ای که از درون من میگذره

Just like a river feeding my soul
درست مثل یه رودخونه که روحمو تغذیه میکنه

Like a river taking me home
مثل رودخونه ای که منو به خونه میبره

I cry as I push you, deep down in the water
وقتی هلت دادم تو عمق آب گریه کردم

I see your face twisting, your eyes lose their laughter
چهرتو میبینم که پیچ و تاب میخوره،چشمات که خندشون رو از دست میدن

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ The next Episode اسنوپ داگ و Dr.DRE

The water will take you away from me now
آب تو رو از من دور میکنه و میبره

There’s peace in the shadows, I’ve chosen to stay
آرامشی تو سایه هاست، من انتخاب کرده ام که بمونم

Don’t struggle with me it’s much easier this way
با من کشمکش نکن، این خیلی راه ساده تریه

We’ve danced for so long now let go its ok
ما برای مدت طولانی با یکدیگر حرکت کردیم پس دیگه بیخیالش

Coz I’m going home
چون من دارم میرم خونه

Just like a river goes to the sea
مثل رودخونه ای که به دریا میریزه

Just like a river passing through me
مثل رودخونه ای که از درون من میگذره

Just like a river feeding my soul
درست مثل یه رودخونه که روحمو تغذیه میکنه

Like a river taking me home
مثل رودخونه ای که منو به خونه میبره

Taking me home
میبره به خونه

Taking me home
میبره به خونه

Taking me home
میبره به خونه

It’s taking me
منو میبره

Like a river goes to the sea
مثل رودخونه ای که به دریا میریزه

Like a river passing through me
مثل رودخونه ای که از درون من میگذره

Just like a river feeding my soul
درست مثل یه رودخونه که روحمو تغذیه میکنه

Like a river taking me home.
مثل رودخونه ای که منو به خونه میبره


متن و ترجمه و دانلود آهنگ like a river از will young – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه