متن و ترجمه و دانلود آهنگ Karma از years & years

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Karma از years & years


دانلود آهنگ Karma

Is there a dark before the dawn?
آیا وجود دارد یک تاریکی قبل از سپیده دم؟؟

Is this a problem or solution?
آیا این یک مشکل هست یا راه حل؟؟

No, I can’t tell what’s right or wrong
نه،من نمی تونم بگم چه چیزی درسته یا غلط

Is there a consequence for all I’ve done?
آیا وجود دارد یک تصادف برای همه چیزهایی که من انجام داده ام؟؟

Will I find sweet relief?
آیا من پیدا خواهم کرد شیرینی تسکین را؟؟

Enemies are tryna catch up
دشمنان سعی می کنن به ما برسند

But nothing’s gonna fuck with my love
اما هیچ چیز قرار نیست با عشق من در بیوفتن

Tired of erasing my history, history
خسته از پاک کردن تاریخم (گذشته ام) ، گذشته

Daddy said I never could win
پدر گفت من هرگز نمی تونستم پیروزبشم

That’s probably why I never pretend
احتمالا به خاطرآن هست که من هرگز وانمود نکردم

But good things are coming to me
اما چبزهای خوب دارن به سمت من میان

Karma come over
کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder
تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good
بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya
من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over (karma come over)
کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder (lean on my shoulder)
تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good
بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya
من درمورد شما فکر کرده ام

So many questions in my life
تعداد زیادی سوال در زندگی من

Is every truth just an illusion?
آیا همه ی حقیقت هست فقط یک توهم

Tell me I’m broken by design
به من بگو من ازاول شکسته بودم

So I can’t see the beauty in my flaws
بنابراین من نمی تونم ببینم زیبایی را در نقص هایم

And find some peace of mind
و پیدا کنم مقداری آرامش را

Enemies are tryna catch up
دشمنان سعی می کنن به ما برسند

But nothing’s gonna fuck with my love
اما هیچ چیز قرار نیست با عشق من در بیوفته

Tired of erasing my history, history
خسته از پاک کردن تاریخم (گذشته ام) ، گذشته

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Brave Man از will young

Daddy said I never could win
پدر گفت من هرگز نمی تونستم پیروزبشم

That’s probably why I never pretend
احتمالا به خاطرآن هست که من هرگز وانمود نکردم

But good things are coming to me
اما چبزهای خوب دارن به سمت من میان

Karma come over (come over)
کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder (on my shoulder)
تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good (what’s good)
بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya
من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over (karma come over)
کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder (lean on my shoulder)
تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good (what’s good)
بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya
من درمورد شما فکر کرده ام

I feel you chasing after me
من احساس کردم تو تعقیبم می کنی

The cold chill down my spine
سرما سرد کرد ستون فقراتم را

There’s no escape from destiny
وجود ندارد هیچ راه فراری از سرنوشت

Karma, karma, karma, karma
Karma, karma, karma, karma
Karma, karma, karma, karma
Karma, karma, karma, karma
Karma come over (come over)
کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder (lean on my shoulder)
تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good (what’s good)
بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya
من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over (karma come over)
کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder (lean on my shoulder)
تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good (what’s good)
بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya
من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over (come over)
کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder (on my shoulder)
تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good (what’s good)
بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya
من درمورد شما فکر کرده ام

Karma come over (karma come over)
کارما بیا اینجا

Lean on my shoulder (lean on my shoulder)
تکیه بده به بازوم

Tell me what’s good (what’s good)
بگو به من چی خوبه؟

I’ve been thinkin’ about ya
من درمورد شما فکر کرده ام


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Karma از years & years – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه