متن و ترجمه و دانلود آهنگ i don’t need a lover از will young

متن و ترجمه و دانلود آهنگ i don’t need a lover از will young


دانلود آهنگ i don't need a lover

Hours fade I take my time
ساعت ها ناپدید میشن من از وقتم استفاده می کنم*

Lick my wounds
زخم هام زبانه میگیرن

My heart stopped when you walked in
وقتی تو وارد میشی قلبم می ایسته

You took my breath but let me live
نفسم رو میگیری اما اجازه بده زندگی کنم

Everybody’s got an answer
هرکی یه جوابی داره

Dancing to a song we never asked them to play
با سازی می رقصیم که هیچوقت نخواستیم

I don’t need a lover
به هیچ عاشقی نیاز ندارم

Don’t need another heartache to forgive and forget
به غم دیگه ای برای بخشش و فراموشی نیاز ندارم

A feeling like no other
یه احساسی متفاوت از بقیه

Haunts me when I see you loving somebody else
وقتی می بینم که شخص دیگری رو دوس داری مضطرب میشم

I don’t need a lover
به هیچ عاشقی نیاز ندارم

Don’t need another heartache to forgive and forget
به غم دیگه ای برای بخشش و فراموشی نیاز ندارم

Don’t need another lover
به هیچ عاشق دیگری نیاز ندارم

Our first touch straight to my spine
اولین برخوردمون ضربه محکمی به ستون فقراتم بود

Hits me hard when you pass by
به سختی ضربه خوردم وقتی گذشتی

Never fails to draw me in
هیچ وقت نیفتادم تا منو بیرون بکشی

Like throwing sand against the wind
انگار که شن رو خلاف جهت باد پرت کنی

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ me (من) از Taylor swift

Everybody’s got an answer
هرکی یه جوابی داره

Dancing to a song we never asked them to play
با سازی می رقصیم که هیچوقت نخواستیم

I don’t need a lover
به هیچ عاشقی نیاز ندارم

Don’t need another heartache to forgive and forget
به غم دیگه ای برای بخشش و فراموشی نیاز ندارم

A feeling like no other
یه احساسی متفاوت از بقیه

Haunts me when I see you loving somebody else
وقتی می بینم که شخص دیگری رو دوس داری مضطرب میشم

I don’t need a lover
به هیچ عاشقی نیاز ندارم

Don’t need another heartache to forgive and forget
به غم دیگه ای برای بخشش و فراموشی نیاز ندارم

Don’t need another lover
به هیچ عاشق دیگری نیاز ندارم

Don’t need another lover
به هیچ عاشق دیگری نیاز ندارم

I don’t need a lover
به هیچ عاشقی نیاز ندارم

Don’t need another heartache to forgive and forget
به غم دیگه ای برای بخشش و فراموشی نیاز ندارم

A feeling like no other
یه احساسی متفاوت از بقیه

Haunts me when I see you loving somebody else
وقتی می بینم که شخص دیگری رو دوس داری مضطرب میشم

I don’t need a lover
به هیچ عاشقی نیاز ندارم

Don’t need another heartache to forgive and forget
به غم دیگه ای برای بخشش و فراموشی نیاز ندارم

Don’t need another lover
به هیچ عاشق دیگری نیاز ندارم

Don’t need another lover
به هیچ عاشق دیگری نیاز ندارم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ i don’t need a lover از will young – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه