متن و ترجمه و دانلود آهنگ Good Girl Gone Bad از ریحانا(Rihanna)

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Good Girl Gone Bad از ریحانا(Rihanna)


دانلود آهنگ Good Girl Gone Bad از ریحانا

We stay moving around, solo
ما وقت مي گذرونيم،به تنهايي

Ask us where you went, we don’t know
از ما بپرسيد كجا مي ريد،ما نمي دونيم

And don’t care
و اهميت نمي ديم

All we know is we was at home
همه چيزي كه ما مي دونيم اينكه ما در خونه بوديم

cause you left us there
چون تو ما را آنجا ترك كردي

You got your boys and got gone
تو پسرهات رو داشتي و تركشون كردي

And left us all alone
و همه ما را تنها گذاشتي!

Now she in the club with a freaky dress on
حالا او در يك كلاب با يك لباس عجيب غریبه

Pastor want her keep that dress on
روحاني از او مي خواهد كه لباسشو نگه داره

Trying to get enough drinks in her system
سعي مي كنه تا به اندازه كافي نوشيدني بهش بده

Take it to the tele and make her a victim
به دوردست ببرش، و به يك قرباني تبديلش كن!

Patron on the brain, bar player in my face
مشتري روي مغز،بار در صورتم مي چرخه(بازی می کنه)

They shake the spot, she’s just another case
آنها موقعيت را تكان مي دادند،اون فقط يك مورد ديگه هست

Easy for a good girl to go bad
آسونه براي يك دختر خوب كه بد بشه

And once we gone
و زماني كه ما رفته باشيم

Best believe we’ve gone forever
بهترين باور اين است كه ما براي هميشه رفته باشيم

Don’t be the reason
دليل آن نباش

Don’t be the reason
دليل آن نباش

You better learn how to treat us right
تو بهتره ياد بگيري كه چطوري با ما درست رفتار كني!

Cause once a good girl goes bad
چون يه روزي كه يك دختر خوب بد ميشه

We die forever
ما براي هميشه مي ميريم
.
.
.

He’s staying with a flock of them, oh yeah
او با يك گله از اونا ايستاده،اوه اره

Got a girl at home but he don’t care
يك دختر در خونه داره ولي اهميت نميده

Won’t care (won’t care)
اهميت نخواهد داد(اهميت نخواهد داد)

All he do is keep me at home, won’t let me go no where
تمام كاري كه مي كنه اينه كه من رو در خونه نگه داره،نذاره كه هيچ جا برم

He thinks because I’m at home I won’t be getting it on
او فكر مي كنه چون که من در خونه هستم پيشرفت نمی کنم

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ They Don't Care About Us از مایکل جکسون

And now I’m finding numbers in the jacket pockets
و حالا شماره هايي در جيب هاي كتش پيدا كردم

Tricks calling the house, nonstop; it’s
حقه بازها به خونه زنگ ميزنن،بدون توقف؛اين

Getting out of control
داره از كنترل خارج ميشه

Finally, I can’t take no more
بالاخره،من نميتونم بيشتر از اين تحمل كنم

He finds a letter on the stairs
saying this is the end
او يك نامه روي پله ها پيدا كرد كه گفته بود اين آخرشه

I packed my bag and left with your best friend, oh
من كيفم را جمع كردم و با بهترين دوستت رفتم،اه

Easy for a good girl to go bad
آسونه براي يك دختر خوب كه بد بشه

And once we gone
و زماني كه ما رفته باشيم

Best believe we’ve gone forever
بهترين باور اين است كه ما براي هميشه رفته باشيم

Don’t be the reason
دليل آن نباش

Don’t be the reason
دليل آن نباش

You better learn how to treat us right
تو بهتره ياد بگيري كه چطوري با ما درست رفتار كني!

Cause once a good girl goes bad
چون يه روزي كه يك دختر خوب بد ميشه

We die forever
ما براي هميشه مي ميريم

 

We stay moving around, solo
ما وقت مي گذرونيم،تنهايي

Ask us where you went, we don’t know
از ما بپرسين كجا مي ريد، ما نميدونيم

And don’t care (don’t care)
و اهميت نميديم(اهميت نميديم)

All we know is we was at home
همه چيزي كه ما ميدونيم اينه كه ما در خونه بوديم

’cause you left us there
چون تو اونجا مارو ترك كردی

You got your boys and got gone
تو پسرهات رو داشتي و تركشون كردي

And left us all alone
و همه مارو تنها گذاشتي

Easy for a good girl to go bad
آسونه براي يك دختر خوب كه بد بشه

And once we gone
و زماني كه ما رفته باشيم

Best believe we’ve gone forever
بهترين باور اين است كه ما براي هميشه رفته باشيم

Don’t be the reason
دليل آن نباش

Don’t be the reason
دليل آن نباش

You better learn how to treat us right
تو بهتره ياد بگيري كه چطوري با ما درست رفتار كني!

Cause once a good girl goes bad
چون يه روزي كه يك دختر خوب بد ميشه

We die forever
ما براي هميشه مي ميريم

We’re gone forever
ما براي هميشه رفتيم

We’re gone forever
ما براي هميشه رفتيم


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Good Girl Gone Bad از ریحانا(Rihanna) – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه