متن و ترجمه و دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor (سارا کانر)

" خرید کتاب با بیش از 50درصد تخفیف - فرصت محدود - کلیک کنید "
متن و ترجمه و دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor (سارا کانر)

دانلود از اینفاموزیک نیم بها می باشد!

دانلود مستقیم آهنگ با کیفیت عالی

For so many years we were friends

برای سال های طولانی ما باهم دوست بودیم

And yes I always knew what we could do

و اره من میدونستم که چه کاری می تونیم انجام بدیم

But so many tears in the rain

ولی اشک های زیادی زیره بارون

Fell the night

شب به زمین افتاد

you said That love had come to you

نو گفتی که عاشق شدی

I thought you were not my kind

من فکر می کردم تو از جنس من نیستی

I thought that I could never feel for you

من فکر می کردم که من هیچ احساسی نسبت به تو ندارم

The passion and love you were feeling

اون اشتیاق شدید و عشقی که تو احساس می کردی

And so you left for someone new

و تو اونو برای یکی دیگه گذاشتی

And now that you’re far and away

و حالا که تو خیلی دوری (از من )

I’m sending a letter today

من امروز برات یه نامه می فرستادم

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

She’d got the lover she is dreaming of

اون ( خودشو میگه ) به عشقی که خواب میدید رسید ( عاشق شد )

She never found the words to say

اون هیچوقت هیچ کلمه ای پیدا نکرد که بگه (حرفی برای گفتن نداشت )

But I know that today

ولی امروز من می دونم که

She’s gonna send her letter to you

او نامه اش رو برای تو می فرسته

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

She took your picture to the stars above

اون عکستو در (بالای ستاره ها) کهکشان ها گرفت

And they told her it is true

و اون ها (ستاره ها ) به سارا می گویند که این حقیقت داره ( اون ها ماله هم هستند )

She could dare to fall in love with you

سارا جرات و جسارت عاشق تو شدن رو داره

So don’t make her blue when she writes to you

پس سارا رو ناراحت نکن وقتی او برای تو نامه می نویسه

From Sarah with love

(نامه ای) از طرف سارا با عشق

So maybe the chance for romance ، Is like a train to catch before it’s gone

شاید شانس برای رسیدن به عشق، مثل رسیدن به قطار باشه قبل از اینکه برود

And maybe it’s just an illusion

و شاید این یک خیاله باطله ( توهمه )

To hope behind the clouds

امید داشته باشی پشت ابرها

You’ll find the sun

خورشید را پیدا کنی

But I’ll keep on hoping and praying

ولی من امیدوار بودن و دعا کردن رو ادامه می دهم

There will be a day when we meet again

یه روزی می رسد (اتفاق می افته ) که ما دوباره باهم ملاقات کنیم

And I’ll keep on waiting and dreaming

و من منتظر بودن و خیال بافی رو ادامه میدم

You’re strong enough to understand

تو آنقدر خشن و بی احساس هستی که اینو نمی فهمی

As long as you’re so far away ، I’m sending a letter each day

مادامی که تو خیلی دور هستی ،من هرروز برایت نامه می فرستم

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

She’d got the lover she is dreaming of

اون ( خودشو میگه ) به عشقی که خواب میدید رسید ( عاشق شد )

She never found the words to say

اون هیچوقت هیچ کلمه ای پیدا نکرد که بگه (حرفی برای گفتن نداشت )

But I know that today

ولی امروز من می دونم که

She’s gonna send her letter to you

او نامه اش رو برای تو می فرسته

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

She took your picture to the stars above

اون عکستو در (بالای ستاره ها) کهکشان ها گرفت

And they told her it is true

و اون ها (ستاره ها ) به سارا می گویند که این حقیقت داره ( اون ها ماله هم هستند )

She could dare to fall in love with you

سارا جرات و جسارت عاشق تو شدن رو داره

So don’t make her blue when she writes to you

پس سارا رو ناراحت نکن وقتی او برای تو نامه می نویسه

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

She’d got the lover she is dreaming of

اون ( خودشو میگه ) به عشقی که خواب میدید رسید ( عاشق شد )

She never found the words to say

اون هیچوقت هیچ کلمه ای پیدا نکرد که بگه (حرفی برای گفتن نداشت )

But I know that today

ولی امروز من می دونم که

She’s gonna send her letter to you

او نامه اش رو برای تو می فرسته

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

She’s gotta know what you are thinking of

او می دونه که داری به چی فکر می کنی !

cause every little now and then

چون الان کم کم و بعدا

And again and again

و دوباره و دوباره

I know her heart cries out for you

من میدونم که قلبش داره سوزناک گریه میکنه برای تو

From Sarah with love (come on)

از طرف سارا ( یالا (جمله ای برای انرژی دادن گاهی بجمب ، زودباش ، بیادیگه هم معنی میشه بسته به نوع جمله ) )

She’s got the lover she is dreaming of

او به عشقی که می خواست رسید

From Sarah

از طرف سارا

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

Never found

هیچ وقت پیدا نکرد

words to say, ahh

کلماتی برا گفتن

But today, but today

اما امروز ، اما امروز

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

She took your picture to the stars above

اون عکستو در (بالای ستاره ها) کهکشان ها گرفت

And they told her it is true

و اون ها (ستاره ها ) به سارا می گویند که این حقیقت داره ( اون ها ماله هم هستند )

She could dare to fall in love with you

سارا جرات و جسارت عاشق تو شدن رو داره

So don’t make her blue when she writes to you

پس سارا رو ناراحت نکن وقتی او برای تو نامه می نویسه

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق

And they told her it is true

و اون ها (ستاره ها ) به سارا می گویند که این حقیقت داره ( اون ها ماله هم هستند )

She could dare to fall in love with you

سارا جرات و جسارت عاشق تو شدن رو داره

So don’t make her blue when she writes to you

پس سارا رو ناراحت نکن وقتی او برای تو نامه می نویسه

From Sarah with love

از طرف سارا با عشق


متن و ترجمه و دانلود آهنگ From Sarah with love از Sarah Connor (سارا کانر)

تهیه و ترجمه شده توسط اینفاموزیک

اطلاعات پست:

برچسب ها:
دانلود آهنگ Sarah Connor Living To Love You، آهنگ از طرف سارا از سارا کانر
دیدگاه کاربران:

2 نظر ثبت شده، شما هم نظر خود را بنویسید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *