متن و ترجمه و دانلود آهنگ Bibia Be Ye Ye از Ed sheeran

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Bibia Be Ye Ye از Ed sheeran


دانلود آهنگ Bibia Be Ye Ye از Ed sheeran

I lost my shoes last night, I don’t know where I put my keys
شب قبل کفش هام رو گم کردم، نمی دونم که کلید هایم رو کجا گذاشتم

I was tired and fell asleep beneath an oak tree
خیلی خسته بودم و زیر یک درخت بلوط خوابم برد

I bet my mother’s proud of me from each scar
شرط می بندم که مادرم به خاطر هر کدوم از زخم هایم به من افتخار می کند

Upon my knuckle and each graze upon my knee, and all I know
روی بند انگشتم و هر خراشی روی زانو ام و همه اون چیزی که می دونم

Is I got a cab and then threw up on his car seat
که من یک تاکسی گرفتم و بعد روی صندلی ماشینش بالا آوردم

He kicked me out and then I walked in the rain
او مرا بیرون انداخت و بعد در باران قدم زدم

I tell myself in every way I won’t be doing this again
من به خودم می گم از هر راهی که این رو دوباره انجام نخواهم داد

And tomorrow’s a brand new day
و فردا روز جدیدی خواهد بود

Someone told me,
یک نفر به من گفت

And I am only being honest with you, I
و من تنها با تو صادق بوده ام

I get lonely and make mistakes from time to time
من بار ها تنها شده ام و خطا های زیاد مرتکب شده ام

Se enioma enko ye, bibia be ye ye

Bibia be ye ye, ye ye, ye ye

Bibia be ye ye

I remember less and less and mostly things that I regret
من کم و کمتر به یاد می آورم و بیشتر چیز هایی که من بهشون پشیمونم

In my phone are several texts, from girls I’ve never met
این است که در گوشی موبایلم چندین پیام از دخترانیست که هرگز ملاقات نکرده ام

And in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams
و در جیب های شلوارم تنها سکه و آرزوهای نابود شده است

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ hotel California(هتل کالیفرنیا) از Eagles

My heart is breaking at the seams and I’m coming apart now
قلبم درحال شکست است و خیلی اتفاقات بدی افتاده که ممکنه مرا دچار شکست کنه

Now things are looking up, I’ll find my shoes right next to the oak tree
حالا اوضاع داره بهتر میشه من کفش هایم رو درست کنار درخت بلوط پیدا می کنم

And I’ll get a bus straight into town and spend the afternoon
و یک اتوبوس مستقیم به سمت شهر می گیرم و کل بعد از ظهر رو

Looking around for the things that I left on the ground
در جستجوی چیز هایی که رها کرده ام روی زمین می گذرانم

And say you’re with me, tomorrow’s a brand new day
و می گم که تو با منی، فردا روز جدیدی خواهد بود

Someone told me,
شخصی به من گفت

And I am only being honest with you, I
و من تنها با تو صادق بوده ام

I get lonely and make mistakes from time to time
من بار ها تنها شده ام و خطا های زیاد مرتکب شده ام

Se enioma enko ye, bibia be ye ye

Wo nooma (be ye ye)

Wo nooma maaaa ye (be ye ye)

Wo nooma (be ye ye)

Wo nooma maaaa ye (be ye ye)

Wo nooma (be ye ye)

Wo nooma maaaa ye (be ye ye)

Wo nooma (be ye ye)

Wo nooma maaaa ye (be ye ye)

Someone told me,
شخصی به من گفت

And I am only being honest with you, I
و من تنها با تو صادق بوده ام

I get lonely and make mistakes from time to time
من بار ها تنها شده ام و خطا های زیاد مرتکب شده ام

Se enioma enko ye, bibia be ye ye

Bibia be ye ye, ye ye, ye ye

Bibia be ye ye

Wo nooma (be ye ye)

Wo nooma maaaa ye (be ye ye) (bibia be ye ye, ye ye ye ye)


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Bibia Be Ye Ye از Ed sheeran – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه