متن و ترجمه و دانلود آهنگ Another day in paradise از Phil Collins

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Another day in paradise از Phil Collins


دانلود آهنگ Another day in paradise

she calls out to the man on the street
او مردی را که در خیابان بود صدا زد

Sir, can you help me
آقا، می شه به من کمک کنید ؟

It’s cold and I’ve nowhere to sleep
خیلی سرده و من جایی برای خوابیدن ندارم!

Is there somewhere you can tell me
شما جایی رو می شناسید که به من بگویید ؟

He walks on, doesn’t look back
مرد به راهش ادامه داد ، پشت سرشو هم نگاه نکرد

He pretends he can’t hear her
تظاهر کرد که صدایش را نشنیده

Starts to whistle as he crosses the street
شروع کرد به سوت زدن و از خیابون عبور کرد

Seems embarrassed to be there
انگاری شرمش می شد اونجا باشه

Oh think twice, it’s another day for you and me in paradise
اوه دوباره فکر کن ، این یک روز دیگر برای من و تو توی بهشته

,Oh think twice, ’cause it’s another day for you
اوه دوباره بهش فکر کن، چون این یه روز دیگه واسه توست

You and me in paradise
من و تو توی بهشت

think about it
بهش فکر کن !

She calls out to the man on the street
او(دختر) مردی را که در خیابون بود صدا زد

He can see she’s been crying
مرد می تونست ببیند که دختره گریه کرده

She’s got blisters on the soles of her feet
کف پای دختره تاول زده بود

She can’t walk but she’s trying
اون نمی تونست راه بره ولی سعیشو می کرد

Oh think twice, ’cause it’s another day for you and me in paradise
اوه دوباره بهش فکر کن ، چون این یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته

,Oh think twice, it’s just another day for you
اوه دوباره بهش فکر کن ، این یک روز دیگه است واسه تو

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و دانلود آهنگ تولدت مبارک انگلیسی Happy Birthday

You and me in paradise
من و تو توی بهشت

just think about it
فقط بهش فکر کن

Oh Lord, is there nothing more anybody can do
اوه خدا ، کار دیگه ای هست که کسی بتونه انجام بده (کسی کاری ازش برنمیاد ؟ )

Oh Lord, there must be something you can say
اوه خدا ، باید چیزی باشه که بخوای بگویی

You can tell from the lines on her face
می تونی از خط های توی صورتش بگی

You can see that she’s been there
می تونی ببینی که اونجا بوده

Probably been moved on from every place
احتمالا از هرجایی جابه جا میشه

Cause she didn’t fit in there’
چون نمی تونه خودش رو به جایی که هست عادت بده

Oh think twice, ’cause it’s another day for( you and me) in paradise
اوه دوباره بهش فکر کن ، چون این یه روز دیگه واسه من و تو توی بهشته

,Oh think twice, it’s just another day for you
اوه دوباره بهش فکر کن ، این یک روز دیگست واسه تو

You (and me) in paradise, just think about it, think about it
من و تو توی بهشت ، فقط بهش فکر کن ،بهش فکر کن

It’s just another day for you and me in paradise
این فقط یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته

It’s just another day for you and me in paradise, paradise
این فقط یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته ، بهشت

Just think about it, paradise, just think about it
فقط بهش فکر کن ، بهشت ، فقط بهش فکر کن

Paradise, paradise, paradise
بهشت ، بهشت ، بهشت

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Another day in paradise از Phil Collins2


متن و ترجمه و دانلود آهنگ Another day in paradise از Phil Collins – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه