ماه: دسامبر 2019

متن و ترجمه و دانلود آهنگ Hey You از Pink Floyd

hey you

by - 1979
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ You Are The Reason از Calum Scott

You Are The Reason

by - 2018
||
ترجمه شده
will young-85% proof

i don't need a lover

by - 2015
|
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Rave in the Grave از AronChupa و Little Sis Nora

Rave in the Grave

|||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ i lost you از havana

i lost you

by - 2018
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Don’t Call Me Angel از Ariana Grande و Miley Cyrus و Lana Del Rey

Don’t Call Me Angel

|||
ترجمه شده
متن و ترجمه دانلود آهنگ all mine از plaza

all mine

by - 2017
||
ترجمه شده
will young-85% proof

like a river

by - 2015
||
ترجمه شده
متن و ترجمه و دانلود آهنگ Worth it از Fifth harmony

Worth it

|||
ترجمه شده
will young-85% proof

Where Are You Tonight

by - 2015
|
ترجمه شده