متن و ترجمه و دانلود آهنگ barcelona از ed sheeran

متن و ترجمه و دانلود آهنگ barcelona از ed sheeran


دانلود آهنگ barcelona

Will get up, up on the dancefloor tonight
پا خواهم شد، روی زمین رقص امشب

I’ve got two left feet and a bottle of red wine
من دو تا پای چپ و یه بطری شراب قرمز دارم

Making me feel like the beat and the bassline
حس من رو مثل ضرب و باس می کنه

Are in my blood, both hands up on her waistline
توی خون من ان، هر دو دست ها روی کمرشه

Get on up, baby, dance to the rhythm of the music
بلند شو، عزیزم، با ریتم آهنگ برقص

Don’t care what the DJ chooses
اهمیت نده به چیزی که دی جی انتخاب می کنه

Get lost in the rhythm with me
با من توی ریتم گم شو

Please don’t close until we wanna leave it
لطفا ولش نکن تا وقتی ما بخواهیم ترکش کنیم

And you and I we’re flying on an aeroplane tonight
و من و تو امشب داریم با هواپیما پرواز می کنیم

We’re going somewhere where the sun is shining bright
ما داریم میریم به جایی که خورشید روشن می درخشه

Just close your eyes
فقط چشمات رو ببند

And let’s pretend we’re dancing in the street
و بیا وانمود کنیم که داریم توی خیابون می رقصیم

In Barcelona
توی بارسلونا

Barcelona
بارسلونا
Barcelona
بارسلونا
Barcelona
بارسلونا

Will get up, up on the dancefloor, move, it’s a Saturday night
بیدار خواهم شد، روی زمین رقص، تکون میخورم، شنبه شبه

I fell in love with the sparkle in the moonlight
عاشق درخشش توی مهتاب شده ام

Reflected in your beautiful eyes
بازتابش اش توی چشمای زیبای تو

I guess that is destiny doing it right
حدس میزنم سرنوشت داره درست عمل میکنه

And dance like they do in the Mediterranean
و برقص مثل اونا توی مدیترانه

Spin you around me again and again, and
بچرخ دور من دوباره و دوباره، و

می تونی از این آهنگ هم لذت ببری!  متن و ترجمه و دانلود آهنگ Ring My Bells از Enrique Iglesias

You’re like something that God has sent me
تو مثل چیزی هستی که خدا برای من فرستاده است

I want you, baby, solamente
من تو رو می خواهم، عزیزم، فقط

And you and I we’re flying on an aeroplane tonight
و من و تو امشب داریم با هواپیما پرواز میکنیم

We’re going somewhere where the sun is shining bright
ما داریم میریم به جایی که خورشید روشن می درخشه

Just close your eyes
فقط چشمات رو ببند

And let’s pretend we’re dancing in the street
و بیا وانمود کنیم که داریم توی خیابون می رقصیم

In Barcelona
توی بارسلونا

Barcelona
بارسلونا
Barcelona
بارسلونا
Barcelona
بارسلونا
Barcelona
بارسلونا

oh, Barcelona
اوه بارسلونا

So let’s pretend we’re dancing in the street
پس بیا وانمود کنیم که داریم توی خیابون می رقصیم

in barcelona
در بارسلونا

Las ramblas, I’ll meet you
کنار ساحل، تو را خواهم دید

We’ll dance around la Sagrada Familia
ما دور ساگرادا فامیلیا خواهیم رقصید

barcelona
بارسلونا

Drinking sangría
سانگریا بنوشیم

Mi niña, te amo mi cariño
دخترم، دوستت دارم عسلم

barcelona
بارسلونا

Mamasita rica
جذاب خوشگل

Sí, te adoro, señorita
آره، عاشقتم، خانم

barcelona
بارسلونا

Los otros, viva la vida
بقیه، زنده باد زندگی

Come on, let’s be free in Barcelona
بیا، بیا تا آزاد باشیم توی بارسلونا

Las ramblas, I’ll meet you
کنار ساحل، تو رو خواهم دید

Come on and dance with me in Barcelona
بیا و با من برقص توی بارسلونا

Drinking sangría
سانگریا بنوشیم

I just want to be in Barcelona
من فقط میخوام توی بارسلونا باشم

Mamasita, rica
جذاب خوشگل

Feel that summer breeze in Barcelona
نسیم تابستون رو توی بارسلونا حس کن

Nosotros, viva la vida
ما، زنده باد زندگی

Siempre vida, Barcelona
همیشه زندگی کن، بارسلونا


متن و ترجمه و دانلود آهنگ barcelona از ed sheeran – تهیه و ترجمه شده توسط اینفا موزیک

آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ به صورت رایگان در وبسایت ما

ثبت ديدگاه